ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Algemene opmerkingen
Op deze algemene verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn de consumentenwetgeving (Wetsdecreet nr. 206/2005) en de regels voor e-commerce (Wetsdecreet nr. 70/2003) van toepassing.

2) Aanbieden aan het publiek
De producten en hun prijzen die op de site worden gepresenteerd, vormen een aanbod aan het publiek volgens de voorwaarden die in de algemene voorwaarden en op de site zelf worden vermeld. De voorwaarden van dit aanbod gelden uitsluitend voor aankopen op de site.

3) Prijzen
Alle bestellingen die binnen de Europese Unie worden verzonden, zijn inclusief btw. Leveringskosten kunnen gratis zijn of ten laste van de klant worden gebracht en worden duidelijk aangegeven op de bestelbon. Voor producten geldt de prijs die op de site wordt getoond op het moment van bevestiging van verzending, zonder rekening te houden met eerdere aanbiedingen of prijswijzigingen die mogelijk later zijn opgetreden.

4) Bestel
Aankooporders moeten online worden geplaatst via de bestelprocedure op de site. Om over te gaan tot het afsluiten van de bestelprocedure moet de klant de vereiste persoonlijke gegevens verstrekken, die nodig zijn om de aankoop te kunnen doen. De klant sluit de bestelprocedure correct af als er geen foutmelding op de site verschijnt. De koopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten na ontvangst van de bestelling door de site-eigenaar. In dit geval wordt de ontvangst van de bestelling bevestigd door een e-mail ter bevestiging van de bestelling te sturen naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven. Deze bevestiging bevat een samenvatting van de aangekochte producten, hun prijzen (inclusief leveringskosten), het leveringsadres, het bestelnummer en de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling. De klant verbindt zich ertoe de juistheid van de gegevens in de orderbevestiging te controleren en ons, in geval van eventuele correcties, binnen 24 (vierentwintig) uur na ontvangst hiervan op de hoogte te brengen. Eventuele kosten als gevolg van niet tijdig gemelde fouten in de gegevens zijn voor rekening van de klant. Het bestelnummer, gegenereerd door het geautomatiseerde systeem en gecommuniceerd via e-mail, zal door de klant worden gebruikt in elke communicatie met de site-eigenaar. Het is mogelijk dat bepaalde producten af en toe niet beschikbaar zijn. Als de door de klant gekozen producten niet beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

5) Leveringsmethoden
De goederen worden geleverd door gespecialiseerde transporteurs. Op het moment van de levering is de aanwezigheid van de klant vereist om te controleren of de verpakking intact is en of de ontvangen producten overeenkomen met de producten die in de bestelling zijn vermeld. In het geval van zichtbare gebreken, zoals verkeerde hoeveelheden en/of verkeerde producten en niet-integrale verpakking, moet de klant deze op het vervoersdocument vermelden en uiterlijk 7 (zeven) dagen na levering contact opnemen met de site-eigenaar via e-mail.

6) Verzendkosten
Verzendkosten kunnen gratis zijn of in rekening worden gebracht aan de klant en worden duidelijk aangegeven in de bestelling.

7) Service
De klant kan informatie verkrijgen over de dienst na verkoop door naar de rubriek ‘Contact’ op de site te gaan of door een e-mail te sturen naar: info@fantinipelletteria.com.

8) Uitwisseling van goederen
Het ruilen van gekochte goederen is toegestaan zolang de goederen niet kapot/beschadigd zijn en in ieder geval geen tekenen van slijtage vertonen die veroorzaakt zijn door gebruik. Het materiaal moet voorzien zijn van een geschikte verpakking (envelop/doos enz.), deze verpakking moet gebruikt worden om de goederen opnieuw in te voeren, er mogen niet meer dan 14 dagen verstreken zijn sinds de datum van ontvangst van de goederen. Op maat gemaakte artikelen kunnen niet worden geruild. Om goederen te ruilen, moet u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice, met vermelding van de referenties van uw bestelling, de te ruilen artikelen en het verzendadres.

9) Wettelijke garantie voor de consument
De consument, zoals gedefinieerd in artikel 3 van het consumentenwetboek (hierna: “consumentenwetboek”, Wetsdecreet nr. 206 van 6 september 2005), heeft het recht om gebruik te maken van de wettelijke garantie die door het consumentenwetboek zelf wordt geboden in de artikelen 128 tot en met 132. Deze garantie bepaalt onder andere dat de consument, op straffe van verval, de eigenaar van de locatie op de hoogte moet stellen van elk gebrek aan overeenstemming dat de consument in het gekochte product constateert binnen 2 (twee) maanden na de ontdekking ervan (artikel 132, consumentenwetboek). Na deze mededeling heeft de consument het recht om reparatie of vervanging van het product te vragen, onverminderd de andere rechten die de wet aan de consument toekent. De bovenstaande wettelijke garantie is geldig voor een maximale duur van 2 (twee) jaar vanaf de levering van het product. Na deze termijn zal de eigenaar van de site dus niet aansprakelijk zijn voor conformiteitsgebreken die door de consument worden vastgesteld. In geval van vervanging of reparatie van het product, zijn de garantievoorwaarden voor het product dat ter vervanging wordt aangeboden of het resultaat is van de reparatie, dezelfde als voor het originele product. Daarom begint de totale wettelijke garantieperiode van twee jaar in elk geval bij de levering van het oorspronkelijke product. In elk geval wordt voor de regeling van de wettelijke garantie verwezen naar de bepalingen van de consumentenwetgeving in artikel 128 en volgende.

10) Verwerking van persoonlijke gegevens
Klantgegevens worden door de eigenaar van de site verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals gespecificeerd in de informatie in het gedeelte ‘Privacybeleid’.

11) Bevoegdheid
Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit contract zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank, onverminderd de toepassing van de regels van het consumentenwetboek in het geval van consumentenkoop.